« – !»

 

:  

 

Æ

 

:

 

:

« «», 9 ,

.

 

:

, 

 

æ


I æ.

ææ æ

II æ.

æ

2.1.

æ æ ææ æ æ

2.2.

æ


æææ


          æ æ: æ æ , ææ æ, ææ. æ æ æ : æ æ æ, æ æ æ æ, æ, æ æ ææ æ ææ. æ æ ææ, , æ æ, æ ææ ææ æ.

æ æ ææ ææ .  æ ææ ææ – æ, æ, ææ, ææ, æ æ ææ ææ – æ æææ æ æ. æ ææ æææ. æææ ææ . æ ææ . ææ ææ ææ. æ æ æ. æ æ . æ æ æ æ. 

           ææ ææ , æ æææ æ, ææ æ. 

           æ æ ææ æ æ æææ ææ ææ. ææ ææ , æ, æ æ æ æ æ ææ æ , ææ. ææ æ ææ ææ . ææ ææ æææ æ ææ æ. 

          . æ æ æ æ æ. æ æ æææ ææ æ: , æ æ, æ , Æ, - ææ ææ. æ æ æ ææ ææ æ æ æ. æ, æ , æ æ æ.  

           æ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ. æ ææ , ææ ææ æ . æ æ æ ææ . æ æ æ. 

          æ æ æ ææ æ « », «æ »- ( . .).

æ æ, ææ 2007-æ « ææ ææ». ææ ææ. æ æ æ æ. ææ æ æ ææ .

          æ  : æ.

           : æ .

           : ææ æ æ æ æææ.

          æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ ææ:

1)    æ æ ææ;

2) ææ æ ææ æ, æ æ æ æ, æ   æ;

3)   æ æ æ æ ;

4)    æ æ æææ ææ ;

5)   ææ æ æ æ ææ.

         æ æææ, æ æ: , , .

         æ æ. æ æ æ æ ææ: , æ , æææ ææ .

I æ. ææ æ 

           æ , , , æ 60-æ ææ æ æ , æ æææ . « ææ æ ææ æ ææ æ æ» [4, 8.]. , , , , æææ, æ æ, ææ, ææ æ ‘æ ææ ææ. ææ æ æ æ æ ‘ææ. æ ææ æ æ æææ, æ ææ æ. 

            , æ, æ . ææ æ : «Æ» (1964), «æ æ » (1969), « ææ» (1973), «» (1980), «Ææ ææ» (1990), « æææ» (2000), «» (2010). ææ - æ ææ æ. ææ æ , æ æ æ. 

           Ææ æ . æ, ææ æ æ ææ ææ ææ ææ. ææ ææ æ. æ æ æ æ æ æ æææ æ æ.

           æ æ æ, æ æ æææææ, æææ, æ. æææ æ æ ææ æ æ, æ æ ææ æ ææ, ææ ææ:

                         Æ æ: ææ æ.

                         æææ æ ,

                           æ, - æ ææ ææ,

                           , - æ æ æ.

                                                         («æ æ ææ æ»)

            æ æ æ, æ æ æ . æ ææ æ æ – , ææ æ æ, ææ. 

            - . ææ , ææ ææ æ æ ææ æ ææ. æ æ æ. æ – « æ» (1975), - æ «» (1984) ææ æ « » (1990-1991) æ æ ææ, ææ æ æ æ æ , ææ æ, æ æ ææ ææ . 

            « æ»-æ æææ, æ . æ æ æ : « ææ æ , æ . Æ æ ææ – æ æ æ, æ , æ. æ æ , ææ æ . ææ æ , æ æ æ, æ æ ææ æ». [9, 3.]

            ææ ææ æææ ææ ææ , ææ ææ æææ , ææ æ æ æææ æ. ææ ææ æ. æ- , æ; æ ææææ æææ «æ»-.

           æ ææ æ ææ, ææ æ æ, æ ææ æææ , ææ æ æ. « ææ æ», «ææ æ», « æææ æ æ», «æ », « æ – æ», « ææ æ», «æ æ ææ» - ææ ææ æ ææ æ ææ æ æææ ææ æ.

           æ ææ æ : æ ææ æ, ææ æ æ, «ææ », æ æææ æ. æ æ, ææ æ ææ, æ ææ ææ ææ ææ . , ææ « ææ , æ » æ , æ æ – æ, ææ, æ, æææ – æ æ. æ æææ æ ` æ , ææ æ, æ ææ æ ææ ææ ææ æ æ , .

           , ææ æ æ ææ æ. æ ææ - æ æ æ, , æ ææ æ æ: « (1972),  « : » (1980),  «æ» (1986),  « » (1996), « æ (1917-1956)» ææ æææ. - æ æ. æ ææ ææ, ææ ææ æ. æ æ æ, ææ æ ææ æ æ « ææ». « , , » [8, 4.]. 

          æ æ æ , ææ æ . «æ æ ææ , æ , , . æ æ æ æ. ææ æ ææ æ æ , æ ææ æ» [æ, 2012, 26 , . 3]. ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ æ.  

           æææ. æ ææ ææ. ææ æ æ («æ ææ æ»), (« »), (« æ» - « »), (« », æ æ æ 1985 ), (« æ»), (« ») ææ (« »), æ , , ææ æ ææææ.

           æ, ææ, ææ æ. æ , æ æ ææ, ææ æ « æ æ»- æææ, æææ- . ææ. Ææ : æ æ æ « »- æ; «æ»- 1992 æ æ ææ æ , ææ ææ-æ ‘ææ æ «Ææ æ» æ.

           æ, ææ   æ æ æ æ æ. æ æ ææ ææ ææ ææ , ææ æ æ æ – ææ æ .  

II æ. æ  

2.1. æ æ ææ æ æ 

           «æ » : «æ æ ææ æ , æ æ ææ ææ æ. æ … æ æ , æ, ææ, ææ ææ , ææ [5,146.].  æ æ æ æ . ææ æ ææ , æ æ æ æ æ, æ æææ, æ æ æ æ, æ æ, æ ææ æ æ. ææ, æ ææ æææ ææ æææ ææ. 

          æ æ æ . æ æ æææ ææ æææ. ææ æ æ ææ ææ. æ æ . æ æ æ æææ. æ æ . æ æ . æ æ æ , æ æ. æ æ ææ – æ æ æ. æ æ ææ æ ææ ææ æææ. æ æ ææ æ.

          æ ææ æ æ æææ, æ æ ææ ææ æ. æ æ æ æææ æ æ æ, æ æ æ æ ææ ææ, , æ, æ æ æ æ æ, . 

          Æ , æ æææ ææ ææ æ. æ æææ æ ææ æ æ æ æ – æ æ æ æ. æ ææ ææ ææ æ æ æ . æ æ æ .

2.2. æ  

           ææ ææ , æ æææ æ, ææ æ. æ ææ æ, æ? 

          æ æ ææ ææ. æ ææ æ, ææ æ. ææ æ æ ææ, æ æ æææ, æ . 

          - æ æ æ ææ æ æ. æ " ææ"( æ). 

          æ æ ææ æ æ. , æ ææ, ææ ææ æ æ æ æ æ. ‘ææ, æ ææ æ , ææ æ æ æ æ ‘æ æ. æ ææ, ææ. æ æ . æ æ, ææ æ æ æ, – æ æ, æ – æ, ææ – æ. ææ , æ, ææ æ , : æ ææ æ ææ ææ æ æ.

           æ 1830-æ . æ , æ - . æ æææ æ æ, æ ("æ æ æ "). æ ææ æ æ, ææ " æ ææ!"ææ æ ææ ææ. 

           ( æ æ æ) æ ææ ææ: "æ æ, æ - æ. Æææ -   æææ... Ææ , æ ææ ææ. ææ". æææ æ , ææ æ æ. æ , ææ æ æ æ. ææ. "...æ æ: æ æ . ææ ææ æ. æ æ æ æ. æ ææ. æ – æææ ææ. æ æ ææ ææ æ. æ æ – ææ , ææ – æ ææ ææ, æ – æ, æ æ - æ æ æ, æææ – æ . ææ æ æ? æ æ æ æ? ææ æ æ æ ææ æ, æ?.. ææ ?..» [1, 210.]

          æ ææ « æ », ææ æ «». æ æ æ æ «æ ». Æ , ææ æ æ æææ. æ «æ æ æ æ æ». æ æ ææ ææ: «æ æ æ æ æ ææ æ æ æææ. æ ææ æææ . …æ , æ æ, . æ æææ , ææ ææ æ , ææ ææ…» [1, 212.].

           æ æ: « æ æ ææ æ ? æ æ ææ, æ æ ?» æ æ , æ «æ æ æ… æ æææ æ æ ææ æ æ. æ . æ æææ æ æ æ, æ æ æ…, æ æ , . Ææ æ æ æ æ ææ, æ æ » [1,215.].

           æ ææ æ æ, æ æ. ‘ æ æ æ . æææ, æ æ æ æ , æ æ. æ æ ææ, æ ææ æ ææ, æ æææ æ æ, ææ. æ æ «æ ææ », «æ æ», «ææ æ, æ æ».

           æ æ æ æ ææ . ææ. , æ ææ, ææ æ. «æ, ææ æ æææ æ. Æ æ . æ æ…ææ ææ æ æ æ ?... , ææ æ?...ææ æ, æææ æ æ, . æ . Æ , æ…» æ æ ææ ææ: « æææ æ».

          æ ææ ææ «æ ææ æ . æ æ æ , æ æææ , æ æ…» æ . æ ææ, æ æ ææ ææ ææ. 

          ææ æ æææ ææ ææ, æ ææ æ ææ ææ. æ æ æ ææ æ, ææ - æ « ». æ ææ æ ææ. æ æ. æ æ ææ. æææ ææ. ææ æ æ , ææ æ æ. æ æ æ . æ æææ ææ æ. æ æ ææ æææ, æ æ ææ æ æ: «æ æ æ æ. æææ ææ æ ææ , æ æ æ æ æ. æ, , æ æ, æ . ææ æ æ»[1,5.]. 

          æ æ æ æ ææ æ æ, æ , «ææ æ, æ ææ-æ æ, æ, ææ ææ ææ ææ, æ ææ æææ. ææ æ ææ æ æ, ææ æ æ , æ æææ, ææ. æ æ æ æ æ: «æ æ ææ æ æ æ ææ, ææ æ æ æ æ», «ææ æ æ», «ææ æ ææ», «æ æ æ æ , æ æ æ æ».

          æ ææ æ æ æ æ. æ ææ æ æ æ æ æ: «ææ æ æ ? … æææ! æ, æ. æ æ æ. æ ææ æ æ æ, æ ææ. Æ æ! , æ ææ æææ, æ æ…» [1,10.] æ ææ , . ææ ææ æ ææ, ææ ææ æ æ , æ æ. æ ææ æ. , æ ææ æææ. æ æ, æ ææ æ ææ…æ æ æ ææ æ. æ æ ææ ææ æ.

          æ ææ, «æ æ æææ ææ ææ æ». æ. «æææ æ æ æææ . æ, ææ æ ææ æ æ æ æ ææ», -  ææ. æ æ ææ « ææ æ». 

           ææ æ ææ æ, ææ ææ. ææ ææ æ æ ææ æ. ææ æ æ , ææ , æ æ æ, æ æ æ . æ æ . æ æ , æ æ æ æ æ æ æ: «æææ æ , ææ æ æ æ. Æ æ æææ æ. ææ æ …» ææ æææ æ æ æ, ææ æ ææ æ ( -) ææ . ææ æ ææ ææ æææ . æ æ æ: «æ æææ æ , æ ææ æ». 

          æ æ æ «æ ææ æ». - æ. ææ ææ æ. æ ææ. 

           æ ææ ææ . ææ æ æææ. , ææ, æ æ æ. ææ , ææ æ æ æ æ æ . ææ æ ææ, æ , æ ææ. ææ æ æ, «æææ æ , æ», «æ ææ æ, æ». , ææ æ æ ææ , .

           æ ææ. ææ æ æ. æ æ æ æ: «ææ ææ ææ, - ææ æ, æ æ æ . æ æ æ æ æ, æ – , æ – » [1,125.].

           æ ææ æ æææ ææ æ æ: «æ - æ ææ , æ æ - ææ æ, æ – æ. ææ æ æææææ ææ æ ææ æ ææ». 

          æ æ ææ æ æ. «Ææ ææ æ . æ æææ, æ æ æ æ, æ æ ææ ææ. æ æ æ ææ æ æ æ».

          ææ æææ æ, «æ æ æ-æ ææ æ ææ». æ æ ææ æ ææ. æ æ æ æ , æ ææ æ , ææ æ , æ æ æ æ ææ . «ææ æ æ æ ææ æææ» [1,127.]. ææ, æ æ æææ. 

          ææ æ, æ ææ . æ ææ «æ æ : æ æ». ææ ææ, ææ æ æææ. « æ ææ æ , æ , æ. æ ææ ææ æ æææ ææ».

          æ æ : « æ ææ ææ æ . æ æ æ». æ, æ æ ææ. ææ æ ææ æ. æ æ. æ «æ » æ æ , æææ. æ , æ, ææ ææ ææ ææ. « , - æ, - æ æææ… æ ææ ææ æ æ æ ææ». æ ææ æ . «æ » æ æ æ æææ. æ ææ ææ æ ææ. «æ», æ ææ , : «æ æ . : «! !..» æ æ, ææ ææ æ æ æ æ. , æ æ æ æ. , ææ æ, … , ææ ææ ææ , æ. æ æææ æ æ ææ …»  Ææ æ ææ æææ : «Æ æ æ, æ æ æ , . æ æ ææ , ææ æ æ , æ æ ææ æ, ææ. ææ æ, æ æ æ æ æ [1,132.]. æ ææ æ ææææ, ææ æ. æ «æ» æ æ. 

           ææ æ æ: « æ – ææ, æ, ææ». æ æ æ, æ , : æ æ æ, æ ææ æ , æ æ.

           æ , ææ æ, «ææ ææ»: «æ æ ææ ææ, ææ. ææ æ æ, æ æ æ, æ, ææ -æ… æ ææ æ ææ , ææ ææ». Æææ æ æ , , ææ, ææ – æ , ææ , æ. - æ æææ, ææ æ æ æ. æ, æ « æææ», «æ ææ ææ æ æææ», «æ », «æ æ ææ ææ ææ æ æ æ ææ» æ æ ææ, æ ‘æ, «æ æ» æ æææ «æ æ», «æ ææ», «æ , æ æ æ ææ æ, æ ææ», «æææ ». 

æ æ æ: – « æ», æ – « », « ææ æ, æ æ æ æ æ».          

æ. ææ. æ ææ: æ («æ ææ», « æ æ ææ», « , æ ææ æ, æ»), ææ («ææ æ æ, æ æ ææ, ææ », « ææ æ, æ æ æ æ æ», «ææ æ æ æ , ‘ æ æ.- æ »), ææ («, , æ», « ææ æ ææ æ», « æ», «ææ æ»), ææ («æææ æ æ æææ », «æ æ æ æ»).

           æ, ææ æ ææ . æ, æ æ , ææ . ææ . æ æ ææ æ . æ ææ æ æ ææ. Ææ - æ æ æ : «Æ ææ, æ ææ æææ, ææ æ æ. ææ æ , - æ æ» [1,128.].

æææ

           «æ æ , , æ ææ æ ææ, ææ æ æ», - . 

          Æ , æ æææ ææ ææ æ. æ æææ æ ææ æ æ æ æ – æ æ æ æ. æ ææ ææ ææ æ æ æ . æ æ ææ.

          æ æ ææ ææ . æ æ æ æ æ æ. æ æ ææ ææ ææ ææ , ææ æ æ æ – ææ æ .  

          æ æ . æ ææ. æ æ æææ æ æ æ, æ æ æ æ ææ ææ, , æ, æ æ æ æ æ, . ææ , ææ æ , æ æ, æ æ ææ æ, æ, ææ. 

          - æ æ æ ææ æ æ (" ææ"), æ æ æ ææ æ (« »), æ ææ æ ææ æææ æ («æ ææ æ»).

           « ææ æ æ ææ , - æ . æ æ « æ æ ææ æ æ», æ («æ ææ»), ææ ææ æ (« æ æ», «æ æ ææ ææ æ , æ æ æ ææ »), ææ (« æ æ ææ»).

           æ æ, æ. æ æ ææ . æ , æ ææ, ææ ææ . æ æ ææ æ æ , æ æ æ æ, æ. æ æ æ. 

 

  1. . ææ ææ: æ. – ææ, 2007. – 367 .
  2. . . – ææ, 2010. – 409 .
  3. . ææ æ . . . Æ. – ææ, 2010. – 263.
  4. æ. . – ææ: , 2013. – 240 .
  5. . . æ . – : , 1971. – 163.
  6. æ. Æ æ ææ æ æ // . – 2007. 3, .34.
  7. . , æ ææ // æ. – 2015. 31, .3
  8. . , , // . – 2011. 1, .4.
  9. . æ æ, æ, ææ // æ. – 2012. 90, .3.